انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1400/02/23
 
انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه با مشارکت تعداد زیادی از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه با مشارکت تعداد زیادی از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد. 

این انتخابات به صورت الکترونیکی و برای اولین بار با استفاده از سامانه نرم افزاری شرکت سامان مدار پارس با مشارکت بالای دانشجویان این دانشگاه برگزار شد. 

  معاونت دانشجویی و فرهنگی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهد  با همکاری بسیار خوب و ارایه یک کار گروهی بی نقص در اجرای این انتخابات نقش مهم و بی نظیری ایفا نمودند. 

این انتخابات پس از برگزاری انتخابات های مهم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه دولتی قم سومین نمونه برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویی در کشور با استفاده از سامانه شرکت سامان مدار پارس می باشد.

در انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسخه  ۳.۲ این سامانه مورد استفاده قرار گرفت.

https://election.mums.ac.ir