اخذ ایران کد برای محصول اصلی شرکت سامان مدار پارس

1400/03/14
 
پس از انجام مراحل اداری، برای محصول اصلی شرکت، “بسته نرم افزار تحت وب سامانه جامع خدمات هوشمند دانشگاهي و سازماني ويونا” ایران کد اخذ شد.

پس از انجام مراحل اداری، برای محصول اصلی شرکت، “بسته نرم افزار تحت وب سامانه جامع خدمات هوشمند دانشگاهي و سازماني ويونا”  ایران کد اخذ شد.

  این محصول با کد "2412700b01700001" به ثبت ایران کد رسیده است.